To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Standardowy bilet udziału w szkoleniu. Bilet standard - GROW

Standardowy bilet udziału w szkoleniu.

już niedostępne -

Szkolenie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - 

Model GROW można okre­ślić jako metodę roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, jako tech­nikę pracy z celami. Jest to przede wszyst­kim pro­ste narzę­dzie, które może być uży­wane bez zna­jo­mo­ści coachingu czy psy­cho­lo­gii, każdy może z niego korzy­stać. Model GROW dosko­nale nadaje się do prze­pro­wa­dze­nia peł­nej sesji coachin­go­wej i pozo­sta­wia duże pole do eks­pe­ry­men­to­wa­nia i dosto­so­wy­wa­nia narzę­dzia do klienta. Jeśli jesteś coachem możesz uży­wać tego narzę­dzia do pierw­szej sesji z klien­tem, do sesji z klien­tami, scep­tycz­nie pod­cho­dzą­cymi do coachingu i w innych przy­pad­kach, które przyjdą Ci do głowy.

C E L:

Celem warsztatu jest pokazanie możliwości wykorzystywania metody GROW w codziennej pracy zawodowej.

E F E K T Y :

Po warsztacie menedżerowie będą mieli rozeznanie co do narzędzi oraz metod komunikacji z podwładnymi.

P R O G R A M :

  1. Co to jest komunikacja?
  2. Style komunikacji
  3. Czym jest GROW?
  4. Gdzie i po co używać GROW?

Uwaga: Podczas warsztatu będzie możliwość zapisania się na bezpłatne pokazowe sesje coachingowe.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Rzeszowie wydarzenia Rzeszów